Trang chủ THI HSK Ngữ pháp HSK 3

Ngữ pháp HSK 3

15918
0

Để vượt qua kỳ thi HSK 3, bên cạnh việc học bảng từ vựng HSK 3, bạn cần phải nắm vững Ngữ pháp HSK 3.

Trở lại
Tiếp

Ngữ pháp HSK 3 Phần 1

1. Bổ ngữ chỉ kết quả 好
 • Bổ ngữ chỉ kết quả 好 được dùng sau động từ để diễn tả hành động được hoàn thành và làm cho người ta cảm thấy hài lòng.
 • So sánh
  • 我吃完了。Hành động ăn đã hoàn thành
  • 我吃好了。Hành động ăn đã hoàn thành, và người nói rất hài lòng về bữa ăn
 • Ví dụ:
  • 今晚的电影小刚已经买好票了。
  • 饭还没做好,请你等一会儿。
  • 去旅游的东西准备好了吗?
  • 我还没想好要不要跟你去呢。
2. Cấu trúc diễn tả sự phủ định 一。。。也/都+不/没。。。
 • Cấu trúc “一 + lượng từ + danh từ + 也/都 + 不/没 + động từ
 • Ví dụ:
  • 我一个苹果也不想吃。
  • 昨天他一件衣服都没买。
  • 小丽一杯茶也没喝。
  • 手机,电脑,地图,一个也不能少。
 • “一 + lượng từ” có thể thay thế bằng 一点儿
 • Ví dụ:
  • 我一点儿东西也不想吃。
  • 这个星期我很忙,一点儿时间也没有。
  • 今天早上我一点儿咖啡都没喝。
  • 我一点儿钱都没带,所以不能买衣服。
 • Cấu trúc “一点儿也/都+不+tính từ”
 • Ví dụ:
  • 他一点儿也不累。
  • 南方一点儿都不冷。
  • 那个地方一点儿也不元。
  • 你怎么一点儿也不着急?
3. Liên từ 那
 • 那 được dùng ở đầu câu để chỉ kết quả hay nhận xét dựa vào nội dung được đề cập trước đó.
 • Ví dụ:
  • A: 我不想去看电影。
  • B: 那我也不去了。
  • A: (明天的考试)我早就复习好了。
  • B: 那也不能一直玩儿啊。
Trở lại
Tiếp

Leave a Reply

avatar