Hội thoại hàng ngày 20/10/21

A: 回国的飞机票订好了吗? Huíguó de fēijīpiào dìnghǎo le ma? Have you booked the ticket for returning to your home country? Vé máy bay về nước đã đặt xong chưa? B: 订好了,周三下午四点的飞机。 Dìnghǎo le, zhōusān xiàwǔ sì diǎn de fēijī. Yes, for Wednesday...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 19/9/21

A: 我想买一块香皂,再要一把牙刷。 Wǒ xiǎng mǎi yí kuài xiāngzào, zài yào yì bǎ yáshuā. I'd like to buy a soap and a toothbrush. Tôi muốn mua 1 cái...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 24/9/21

A: 您这儿有房子出租吗?  Nín zhèr yǒu fángzi chūzū ma? Do you have a room for rent? Chỗ anh có cho thuê nhà phải không? B: 对。  Duì. Yes. Đúng. A: 您可以带我看看吗?是几间呢?  Nín kěyǐ dài wǒ kànkan ma? Shì jǐ jiān...

Hội thoại hàng ngày 24/10/21

A: 这个药一天吃两次,一次吃两粒。 Zhè ge yào yì tiān chī liǎng cì, yí cì chī liǎng lì. Take this medicine twice a day and two pills at a time. Thuốc này một ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 4/2/2022

Hội thoại hàng ngày 4/2/2022 : Ngồi tuyến xe nào? 要坐几路? A: 您好,请问去银行怎么走? Nín hǎo, qǐngwèn qù yínháng zěnme zǒu? xin chào, cho hỏi đi ngân hàng...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 11/9/21

Ngày 11/9/2021 A: 你会不会开车?  Nǐ huì bú huì kāichē? Cậu có biết lái xe không? Can you drive? B: 我会开车。  Wǒ huì kāichē. Tớ biết lái xe. I can drive. A: 明天你替我去机场接我妹妹,好吗?  Míngtiān nǐ tì wǒ qù jīchǎng...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày: Bị cảm lạnh

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày: Bị cảm lạnh A: 从今天早上开始,我发烧、头疼、呕吐。 Cóng jīntiān zǎoshang kāishǐ, wǒ fāshāo, tóuténg, ǒutù.Tôi sốt, đau đầu, nôn mửa từ sáng...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 7/10/21

A: 这么多钱放在这儿,真怕丢了。 Zhème duō qián fàng zài zhèr, zhēn pà diū le. I'm worried about putting a lot of money here in case it gets lost. Nhiều tiền như vậy để ở đây, thật sợ mất lắm. B: 你包好放在这个保险箱里吧。 Nǐ bāohǎo fàng...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày: Thể thao

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày: Thể thao Ảnh minh họa: Virgil van Dijk (Liverpool) A: 你喜欢什么运动? Nǐ xǐhuān shénme yùndòng? Bạn thích môn thể thao nào? B: 我喜欢踢足球。 Wǒ...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 4/10/21

A: 今天天气真好啊! Jīntiān tiānqì zhēn hǎo a! What a nice day it is today! Hôm nay thời tiết đẹp quá! B: 是啊!我们骑着自行车到郊外游玩,好不好? Shì a! Wǒmen qí zhe zìxíngchē dào jiāowài yóuwán, hǎo bu hǎo? Yes. Shall we go out to the in the outskirts by bicycle? Đúng...
error: Content is protected !!