Hội thoại hàng ngày 19/9/21

A: 我想买一块香皂,再要一把牙刷。Wǒ xiǎng mǎi yí kuài xiāngzào, zài yào yì bǎ yáshuā.I'd like to buy a soap and a toothbrush.Tôi muốn mua 1 cái...

Hội thoại hàng ngày 18/9/21

A: 你认为老张这个人怎么样?Nǐ rènwéi LǎoZhāng zhège rén zěnmeyàng?What do you think Lao Zhang?Bạn cho rằng Lão Trương người này như thế nào? B: 我不知道怎么说。Wǒ bù zhīdào...

Hội thoại hàng ngày 11/9/21

Ngày 11/9/2021 A: 你会不会开车?  Nǐ huì bú huì kāichē? Cậu có biết lái xe không? Can you drive?B: 我会开车。  Wǒ huì kāichē. Tớ biết lái xe. I can drive.A: 明天你替我去机场接我妹妹,好吗?  Míngtiān nǐ tì wǒ qù jīchǎng...
error: Content is protected !!
Khóa học HSK online

FREE
VIEW