Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 18/9/21

A: 你认为老张这个人怎么样? Nǐ rènwéi LǎoZhāng zhège rén zěnmeyàng? What do you think Lao Zhang? Bạn cho rằng Lão Trương người này như thế nào? B: 我不知道怎么说。 Wǒ bù zhīdào...

Hội thoại tiếng Trung hàng ngày 11/9/21

Ngày 11/9/2021 A: 你会不会开车?  Nǐ huì bú huì kāichē? Cậu có biết lái xe không? Can you drive? B: 我会开车。  Wǒ huì kāichē. Tớ biết lái xe. I can drive. A: 明天你替我去机场接我妹妹,好吗?  Míngtiān nǐ tì wǒ qù jīchǎng...
error: Content is protected !!