aaa

0

Hội thoại hàng ngày 25/9/21

0
A: 他弟弟快要走了,你知道吗? Tā dìdi kuàiyào zǒule, nǐ zhīdào ma? Do you know that his younger brother is about to leave soon? Em trai anh ấy sắp đi rồi, bạn biết không? B: 是吗?怎么这么快? Shì ma? Zěnme zhème kuài? Really? Why so soon? Thật không? Sao...
error: Content is protected !!
Khóa học HSK online

FREE
VIEW